KIM JESTEM?

Nazywam się ks.Karol Krukowski. W 2011 roku założyłem Szkołę Nowej Ewangelizacji EMAUS i wspólnotę modlitewno-ewangelizacyjną Uczniowie z Emaus ( www.sne.olsztyn.pl ). Obecnie od 1 lipca 2015 roku jestem rezydentem Domu Pielgrzyma w Lidzbarku Warmińskim w celu koordynacji Szkoły Nowej Ewangelizacji EMAUS i formacji Wspólnoty.

TU MOŻESZ ZAMÓWIĆ INTENCJĘ MSZALNĄ

Na tej stronie możesz Droga Siostro, Drogi Bracie zamówić intencje mszalną, która będzie odprawiona w kaplicy Domu Pielgrzyma w Lidzbarku Warmińskim (bądź też w innych miejscach Polski, w których będę ewentualnie przebywał z posługą).

EUCHARYSTIA NAJWIĘKSZYM DAREM

Nie ma piękniejszego daru jaki możemy ofiarować drugiej osobie, żyjącej wypraszając potrzebne łaski, dziękując za nie, lub dla zmarłej wypraszając łaskę życia wiecznego. W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać „Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.

ZA KOGO I O CO MOŻNA SIĘ MODLIĆ W INTENCJI MSZALNEJ?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Można także zamawiać msze św. GREGORIAŃSKIE.

CZYM JEST MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA?

Msza święta gregoriańska oznacza 30 Mszy św. odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowanych za jedną osobę zmarłą.Ofiara składana przy okazji takiej mszy to zazwyczaj trzydziestokrotność ofiary jaką składamy za jedną mszę.

W celu uzgodnienia terminu mszy św. gregoriańskiej proszę kontaktować się telefonicznie bądź mailowo (w zakładce KONTAKT).

Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego mnicha benedyktyńskiego. Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego dnia zakonnik miał się objawić papieżowi i dziękować za wyświadczone mu w ten sposób miłosierdzie. Zwyczaj odprawiania gregorianki, opiera się na przekonaniu wiernych o skuteczności tej formy modlitwy, nie wiąże się z żadną doktryną ani specjalną teologią Kościoła.

Modlitwa za zmarłych, do której zachęca wiernych Kościół, jest wyrazem ufności w Boże miłosierdzie, większe od niedoskonałości życia człowieka i jego grzechów. Jak pisze św. Paweł: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” (Rz 8,32). Wiara w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne, które Jezus obiecuje swoim uczniom, stanowi fundament chrześcijaństwa, dlatego właśnie modlimy się o odpuszczenie grzechów i chwałę nieba dla naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata.

Cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r. :

-Msza św. sprawowana w intencji jednej osoby ;

-ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą ;

-odprawiana 30 razy  (30 Mszy świętych);

-w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni  (bez przerw).

OFIARA

Składana ofiara jest podstawowym źródłem utrzymania kapłana i dzieł ewangelizacyjnych Szkoły Nowej Ewangelizacji EMAUS a także Domu Pielgrzyma i jego rozbudowy, to rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada. A zatem ofiara zależy od hojności ofiarodawcy, ale też i od możliwości.Szczegółowe informacje zostaną wysłane w mailu po wypełnieniu formularza z zamówieniem intencji i zatwierdzeniu jej przez kapłana.